• אישור שימוש עתידי בהטבת משקארד
    • בחתימה על אישור זה הנני מאשר לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לממש זכות עתידית בהטבת משק כארד שנתית ע"ס 230 ש"ח.
    • הנני מודע כי במקרה של אי זכאות או שימוש כפול בהטבה רשאית הסוכנות לבטל את סכום הזיכוי ולחייב את הפוליסה בשווי ההטבה.